HomeUitgangspuntenRaarEn nu ...Contact

 

 

 

Steun voor de toekomst van Nederland

Nederland 2020 is op zoek naar uw steun. Steun voor verandering van het politieke klimaat en steun voor een goede toekomst.

Om een goede toekomst voor Nederland te waarborgen, is transparant, eerlijk en efficiŽnt bestuur noodzakelijk. Helaas is transparant, eerlijk en efficiŽnt bestuur nog niet vanzelfsprekend. Nederland 2020 is opgericht om hier verandering in te brengen. Volgens Nederland 2020 gelden er enkele basisprincipes voor openbaar bestuur waar geen twijfel over mag bestaan. Deze basisprincipes zijn respect voor leven, het streven naar een breed gedragen rechtstaat, integriteit en realisme. Overige kernwaarden voor transparant, eerlijk en efficiŽnt bestuur zouden volgens Nederland 2020 moeten omvatten; het vertrouwen in en handelen vanuit kennis, weloverwogen overheidsinmenging en overheidstaken en een solide positionering van Nederland. De basisprincipes en kernwaarden zijn ontleend aan de uitgangspunten van Nederland 2020.
 

 

De hier genoemde kernwaarden hebben tot concreet gevolg dat het Nederlandse landsbestuur moet handelen vanuit een langetermijnvisie. Binnen deze langetermijnvisie moet het duidelijk zijn dat kennis en innovatie Nederland zullen leiden naar een welvarendere en gelukkigere toekomst. Een toekomst met passende collectieve voorzieningen en voldoende werkgelegenheid. Investeren in onderwijs, onderzoek en bedrijvigheid krijgt hiermee de hoogste prioriteit.

Nederland 2020 vraagt uw steun om deze toekomst te kunnen realiseren. Hiernaast vraagt Nederland 2020 aan u om ons te helpen bij het uitdragen van de Nederland 2020-visie, een visie op een goede toekomst voor de Nederlandse samenleving. Geef u daarom nu op als Nederland 2020 Passivus of Nederland 2020 Actuosus.

 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kennis - lef - toekomst - onderwijs - daadkracht - hoop- welvaart -
transparantie
-
Nederland - cohesie- helderheid - wetenschap

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

 

 

Nederland 2020 Ė
Een daadkrachtig Nederland

Nederland 2020 gaat voor een duurzaam welvarend Nederland. Een Nederland dat zich richt op de toekomst en leert van het heden en verleden. Vrijheid, daadkracht en sociale cohesie zijn hierbij belangrijke kernwaarden. Om een duurzaam welvarend Nederland te bereiken, gaat Nederland 2020 het huidige Nederlandse politieke landschap op indirecte en directe wijze beÔnvloeden. Nederland mag worden gezien als het familiebedrijf waar wij allemaal zowel eigenaar als klant van zijn. Het familiebedrijf brengt ons welvaart en welzijn, maar verplicht ons hiernaast ook om ons in te zetten voor gedeelde waarden en belangen. Een nieuwe Ďrealistischeí verlichting zorgt ervoor dat kennis en kunde optimaal worden benut om de samenleving welvarender en aangenamer te maken. Door daadkracht en geÔntegreerde langetermijnvisies positioneert Nederland zich als voorloper op economisch, maatschappelijk en sociaal gebied. Nederland is hierbij een bron van inspiratie voor de rest van de wereld. Het Nederland van morgen blinkt uit in technologische ontwikkelingen, kennis export, dienstverlening en arbeidsextensieve productie en logistiek en richt zich op uitdagingen die niet strek worden beÔnvloed door de geografische omvang van een mogendheid.

 

...... in 2020?

 

 

 

 

 

 

Nederland 2020 maakt zich hard voor alle Nederlanders met een rationele levensopvatting, een wetenschappelijke levensinstelling, een progressieve ondernemersgeest, een vooruitziende blik, of een drang naar rechtvaardigheid .................................. kortom iedere weldenkende Nederlander!

 

 

 

 

 

Landelijk versus lokaal

Nederland 2020 maakt zich sterk voor een top-down bestuursmodel. Binnen dit model worden landelijke langetermijnvisies uitgewerkt tot concrete, al dan niet, lokale acties. Opereren vanuit een helder raamwerk, waarbij onderdelen overzichtelijk en ordelijk ťťn voor ťťn worden ingevuld en uitgewerkt. Dit top-down bestuursmodel staat feitelijk haaks op het hedendaagse model, waarbij het gemeengoed is dat landelijke politiek sterk wordt gevoed door lokale afdelingen. Lokale afdelingen kunnen echter tegenstrijdige belangen kennen en hiernaast een gebrek aan  totaaloverzicht hebben. Lokale politiek is daadwerkelijk een ander spel dan landelijke politiek. Omdat lokaal bestuur andere verantwoordelijkheden en plichten met zich meebrengt, bevinden de uitgangspunten, thema's en standpunten voor de lokale politiek zich op andere terreinen. Nederland 2020 richt zich slechts op uitgangspunten, thema's en standpunten die betrekking hebben op landelijk bestuur en landelijke politiek. Nederland 2020 staat een minder directe band tussen landelijke partijpolitiek en lokale partijpolitiek voor.

 

 

Handelen vanuit uitgangspunten

Nederland 2020 vindt het logisch dat politiek handelen is gebaseerd op politieke uitgangspunten. Uitgangspunten zouden namelijk logischerwijs de basis moeten zijn voor alle huidige en toekomstige standpunten. Handelen vanuit duidelijke uitgangspunten zorgt voor voorspelbaarheid en transparantie en voorspelbaarheid en transparantie zijn op hun beurt weer de voedingsbodem voor vertrouwen. Hoewel binnen het huidige politieke klimaat de aandacht voornamelijk uitgaat naar het uitdragen van standpunten, begint Nederland 2020 bij de basis en heeft Nederland 2020 de voor zich geldende uitgangspunten hier duidelijk neergelegd.

 

 

© 2010 Nederland 2020