HomeUitgangspuntenRaarEn nu ...Contact

 

 

 

 

Uitgangspunten zijn de basis van alle huidige en toekomstige standpunten en besluiten. Uitgewerkte uitgangspunten leiden tot transparantie en tot voorspelbaarheid van standpunten en besluiten. De uitgangspunten van Nederland 2020 zijn: 

Respect voor leven

Respect voor leven en gelijkwaardigheid van mensen zijn uitgangspunt nummer ťťn. Respect voor menselijk leven en gelijkwaardigheid van mensen wordt verwoord in de integriteitsrechten uit de universele verklaring van de rechten van de mens en vormt de randvoorwaarde voor alle andere uitgangspunten en standpunten. Een grote mate van zelfbeschikking is een natuurlijk uitvloeisel van de integriteitsrechten. Een emotioneel en financieel minimum dient door de samenleving voor een ieder te worden gewaarborgd. Rechtszekerheid wordt bepaald door zorgvuldigheid, maar hiernaast ook beÔnvloed door uitsluitselduur. Respect voor leven is tevens een uitgangspunt voor de flora en fauna om ons heen.

 

Vertrouwen in kennis

Kennis en wetenschap zijn het aanknopingspunt voor beleid en besluiten. Kennis en de wetenschap zijn per definitie neutraal van aard. Een verplichting om kennis en wetenschap op de juiste manieren - ter verbetering van de maatschappij - in te zetten, rust op ons allen.

 

Een breed gedragen rechtstaat

Het na te streven model voor Nederland is een breed gedragen rechtstaat. Democratische beslissingsprocessen zijn de meest geŽigende methode om een breed gedragen rechtstaat te bereiken. Verschillende verschijningsvormen van democratie kunnen leiden tot een breed gedragen rechtstaat.

 

Solide positionering van Nederland

Een nieuwe visie op Nederland Ė Nederland als voorbeeld voor de rest van de wereld en Nederland als geduchte concurrent op sociaal, economisch, ecologisch en wetenschappelijk gebied. Een vooruitziende maatschappij gericht op technologie, duurzaamheid en hernieuwbaarheid moet Nederland in de 21e eeuw welvaart en welzijn brengen.

Ondernemerschap in zijn ruimste zin is een belangrijke bron voor innovatie en vooruitgang. Hierbij is ondernemerschap te onderkennen bij zowel natuurlijke personen, als rechtspersonen. Een maatschappij gericht op vooruitgang en innovatie stimuleert ondernemerschap door het verminderen van ondernemersdrempels.

 

Weloverwogen overheidsinmenging en overheidstaken

Overheidsinmenging daar waar individuele belangen sociaal-maatschappelijke belangen in aanzienlijke mate kunnen schaden en daar waar collectiviteit doelmatigheid bevordert. In overige gevallen worden zaken aan private partijen en individuen overgelaten, waarbij een toezichts- en interventieplicht voor de overheid resteert. Inbreuk in de persoonlijke levenssfeer is slechts in een beperkt aantal gevallen te verantwoorden. Gewenst gedrag kan, afhankelijk van de situatie, op verschillende manieren worden gestimuleerd en worden beloond. Ongewenst gedrag kan daarentegen, afhankelijk van de situatie, op verschillende manieren worden ontmoedigd en worden bestraft.  

De overheid rekent tot haar taken de informatievoorziening aan burgers over de door haar gemaakte beslissingen, overwegingen en de voortgang van haar langetermijnplanning en zorgt hiermee voor inzicht en transparantie. De overheid dient als de meest betrouwbare informatieverstrekker voor maatschappelijke gebeurtenissen en daaraan gekoppelde feiten.

 

Een daadkrachtige en efficiŽnte overheid

Nederland functioneert op zijn best met een daadkrachtige en efficiŽnte overheid. Openbaar bestuur geschiedt volgens een langetermijnplanning en langetermijnvisie en niet volgens de waan van de dag. Burgers geven bestuurders een mandaat om namens hen te besturen. Moedigheid bestaat om zaken anders te doen en om in de wereld voorop te lopen. Hiernaast geldt het uitgangspunt Ďliever goed gejat dan slecht bedachtí, het wiel hoeft immers niet twee maal uitgevonden te worden. Overheidsorganen handelen risicoavers. Bij uitbesteding van werkzaamheden worden ook bijbehorende risico Ďuitbesteedí. De samenleving wordt zodoende zo veel mogelijk beschermd tegen onvoorziene risicoís.

Belangen worden niet langer slechts uitgesproken en behartigd door individuen en politieke partijen. Ondernemingen en NGOís spelen een steeds grotere rol in het vertegenwoordigen van economische en maatschappelijke belangen. Gestructureerde inbreng vooraf aan het wetgevings- of bestuursbesluitproces, afkomstig van toezichthouder(s), wetenschap, ondernemingen en NGOís, draagt bij aan een efficiŽnte overheid en effectief bestuur. Gestructureerde inbreng vooraf vermindert de doorlooptijd van het wetgevings- of bestuursbesluitproces en bezwaren en bezwaartermijnen.

 

Hernieuwde staatsinrichting en bestuurlijke vernieuwing

Een hedendaagse structuur voor politiek en openbaar bestuur is noodzakelijk om een daadkrachtige en efficiŽnte overheid te bewerkstelligen. Transparantie in politiek en bestuur is de basis voor goed functioneren. Een nieuw evenwicht tussen bestuur enerzijds en toezicht op bestuur en overheidsgerelateerde instellingen en instanties anderzijds moet worden gevonden. Externen, zoals journalisten, de ombudsman en klokkenluiders, dienen effectief toegang te krijgen tot de verschillende toezichthouders. Het parlement is de toezichthouder voor de regering. De regering erkent continu deze verhouding met het parlement. Een zakenkabinet, waarbij ministers en staatssecretarissen een minder sterke band met partijen uit het parlement onderhouden en voornamelijk zijn benoemd vanwege hun bestuurlijke kwaliteiten en inhoudelijke kennis, lijkt de aangewezen transparante en efficiŽnte vorm voor een daadkrachtige regering. In een dergelijke vorm kan tevens het parlement haar taak als Ďonafhankelijkeí toezichthouder, zoals gewenst binnen ons dualistisch systeem, beter waarmaken. Het toezicht door het parlement dient voorts te worden omgebogen van conflictdebat naar discussie en brainstormen ten behoeve van de voortgang en vooruitgang. Dit in tegenstelling tot het voornamelijk voeren van partijpolitiek. Conclusies die zijn getrokken bij het opstellen van de Nederlandse corporate governance code dienen te worden geŽxtrapoleerd naar het openbaar bestuur. Politieke partijen dienen duidelijkheid te verschaffen in onderlinge tegenstellingen en overeenkomsten.

 

Realistische politiek

Kritiek is goed, maar zonder realistische oplossingen of alternatieven is verwijt aan de bestaande situatie zinloos. Fouten moeten worden geminimaliseerd, maar zijn onderdeel van het spel. Bij besluitvoering of verantwoording van besluitvoering, dient rekening te worden gehouden met de natuurlijke weerstand tegen achteruitgang in comfort en gemak. Geen keuze is de slechtste keuze.

 

Standpunten gebaseerd op neergelegde uitgangspunten

Vertrouwen en voorspelbaarheid worden slechts bereikt wanneer er een heldere koppeling bestaat tussen politieke standpunten en neergelegde uitgangspunten.

 

 

 

 

 

© 2010 Nederland 2020